دریافت مجوز فعالیت سکوی پولسار

کارگزاری بانک سامان به عنوان اولین کارگزاری بانکی موفق به اخذ مجوز فعالیت شد.

کارگزاری بانک سامان به عنوان یکی از نهادهای مالی مجاز به فعالیت در حوزه تامین مالی جمعی موفق به اخذ مجوز فعالیت از کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی مطابق دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1402/07/12 گردید.

از این پس سکوی پولسار متعلق به کارگزاری بانک سامان امکان بررسی و انتشار طرح‌های تامین مالی جمعی را خواهد داشت.

پولسار، پولساز


© 2024 NovinMana